biên giới quốc gia trong lòng đất     

 


  

Mặt thẳng đứng từ biên giới quốc gia trên đất liền và biên giới quốc gia trên biển xuống lòng đất. Ranh giới trong lòng đất thuộc vùng biển là mặt thẳng đứng từ các đường ranh giới phía ngoài của vùng đặc quyền về kinh tế, thềm lục địa xuống lòng đất xác định quyền chủ quyền, quyền tài phán của một quốc gia theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa các quốc gia có liên quan.