biên giới quốc gia trên biển 

 


  

Đường xác định giới hạn phạm vi chủ quyền của một quốc gia đối với vùng đất và lòng đất phía dưới; vùng biển, đáy biển, lòng đất dưới đáy vùng biển đó, là ranh giới phía ngoài của lãnh hải do quốc gia ven biển thiết lập phù hợp với luật pháp và tập quán quốc tế. Đối với các đảo của một quốc gia nằm ngoài phạm vi lãnh hải của quốc gia này, đường biên giới quốc gia là đường ranh giới phía ngoài của lãnh hải bao quanh đảo.

 

Đường biên giới trên biển giữa các quốc gia kế cận hoặc đối diện nhau có lãnh hải chồng lấn nhau được thiết lập trên cơ sở thoả thuận giữa các quốc gia liên quan, và được thể hiện bằng điều ước về hoạch định biên giới biển.

 

Trong trường hợp chưa đạt được thoả thuận giữa các quốc gia liên quan, luật pháp quốc tế không thừa nhận việc đơn phương xác định ranh giới ngoài của lãnh hải vượt quá đường trung tuyến hoặc đường cách đều là đường được tạo bởi các điểm cách đều các điểm gần nhất của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của mỗi quốc gia liên quan, trừ trường hợp có danh nghĩa lịch sử hay hoàn cảnh đặc biệt. 

 

Biên giới quốc gia trên đất liền được thể hiện trên bản đồ kèm theo điều ước hoạch định biên giới và được đánh dấu trên thực địa bằng các cột mốc quốc giới.

 

Biên giới quốc gia trên biển được thể hiện trên các hải đồ hoặc bằng các toạ độ địa lí có ghi rõ hệ thống trắc địa được sử dụng.

 

Biên giới quốc gia là bất khả xâm phạm. Đó là một nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc gia và luật pháp quốc tế.