biên giới quốc gia   

 


 

(cg. biên giới), đường ranh giới phân chia lãnh thổ có chủ quyền của quốc gia này với quốc gia khác.

 

Biên giới quốc gia bao gồm: đường biên giới trên đất liền xác định giới hạn phạm vi chủ quyền của một quốc gia đối với vùng đất và lòng đất phía dưới; vùng biển, đáy biển, lòng đất dưới đáy vùng biển đó và khoảng không chiếu thẳng từ vùng đất và vùng biển đó.

 

Biên giới quốc gia bao gồm biên giới trên đất liền, biên giới trên biển, biên giới trên không.