biên giới hải quan   

 


 

Ranh giới lãnh thổ mà trong phạm vi đó, một chế độ hải quan thống nhất và một chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thống nhất được thực hiện. Biên giới hải quan không nhất thiết trùng với biên giới quốc gia.

 

Trong trường hợp một nước có cảng tự do hoặc khu vực mậu dịch tự do, biên giới hải quan hẹp hơn biên giới quốc gia.

 

Trong trường hợp có sự liên minh thuế quan giữa một số nước thì biên giới hải quan của một nước trong liên minh thuế quan có thể vượt ra ngoài biên giới quốc gia của nước đó.

 

Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, biên giới hải quan trùng với biên giới quốc gia.