biến động đất đai   

 


 

Sự thay đổi các yếu tố liên quan đến thửa đất: điều kiện tự nhiên (vị trí, hình dạng, kích thước, diện tích), giá đất, mục đích sử dụng đất, chủ sử dụng đất, các quyển sử dụng đất theo qui đinh của pháp luật.