bề mặt hàm    

  


   

Biểu diễn bề mặt, lưu các giá trị z đơn (ng­ược với các giá trị z đa) cho bất kỳ vị trí x,y nào đó. TIN (lưới tam giác bất chính quy) biểu diễn dữ liệu dưới dạng một bề mặt hàm. Bề mặt này có thể coi là một bề mặt 2,5 chiều.