bề mặt   

 


 

Sự biểu diễn hiện tượng địa lí bằng một tập hợp dữ liệu liên tục, Vd: độ cao hoặc nhiệt độ không khí trên một diện tích. Sự đứt quãng rõ ràng trong giá trị của hiện tượng (đường ngắt quãng) biểu thị sự thay đổi quan trọng trong cấu trúc của đối tượng (vd: một mỏm đá).

 

Bề mặt có thể được xác định bằng mô hình được xây dựng từ những điểm lấy mẫu không gian chính quy và bất chính quy trên bề mặt.

 

Xt. mô hình bề mặt.