bất động sản       

 


 

Bao gồm quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất.