truyền dữ liệu   

 


 

Quá trình gửi và nhận dữ liệu (dạng số hoặc tương tự) từ một đối tượng tới một hoặc nhiều đối tượng khác tuân theo một giao thức nào đó.