truy vấn không gian   

 


 

X. truy vấn bản đồ.