trừu tượng hoá dữ liệu   

 


 

Cách tiếp cận đối với các đối tượng dữ liệu khi xem xét khái quát cấu tạo và các phép toán trên các đối tượng đó mà không cần quan tâm tới việc biểu diễn cụ thể của chúng.

 

Trừu tượng hoá dữ liệu dẫn đến khái niệm "kiểu dữ liệu trừu tượng", được sử dụng trong nhiều ngôn ngữ lập trình hiện đại.