trị số thực   

 


 

Giá trị được tính toán theo lý thuyết.