trị số nguyên lần chu kì   

 


 

Hiện tượng gián đoạn của số nguyên lần chu kì tròn số đo pha phách sóng mang do tạm thời mất khả năng khoá (loss of lock) trong vòng lặp theo dõi của sóng mang trên một máy thu GPS.