trị số bình sai   

 


 

Giá trị nhận được sau khi đã được phân bố số hiệu chỉnh.