trị nguyên đa trị về pha phách sóng mang   

 


 

(cg. trị nguyên đa trị), tính không xác định trong số đo ban đầu làm lệch tất cả các số đo trong một chuỗi liên tục khi đo GPS.

 

Trị nguyên đa trị về pha phách sóng mang  bao gồm ba thành phần ai - bj - Nij , Trong đó, ai là phần lẻ pha ban đầu trong máy thu, bj là phần lẻ pha ban đầu trên vệ tinh (cả hai đều do những ảnh hưởng làm lệch pha như pha của đồng hồ, các giá trị trễ chưa biết...), Nij là trị số lệch nguyên lần chu kì trong số đo ban đầu.