trễ pha   

 


 

(cg. trễ), thuật ngữ biểu thị sự sai lệch về thời gian (thời điểm xuất hiện) của một hiện tượng bất kì tại những toạ độ không gian khác nhau hoặc của hai hiện tượng cùng loại ở cùng một địa điểm.

 

Đơn vị đo trễ là đơn vị thời gian. Độ trễ dương tương ứng với sự xuất hiện sau về thời gian (trễ thực sự), còn độ trễ âm tương ứng với sự xuất hiện trước về thời gian (sớm hơn).