baseline

 


 

Một đường đáy bao gồm một cặp hai trạm đo đồng thời thu thập các số liệu GPS.