bảng thuộc tính nút

 

A: Node attribute table  - NAT

 


 

Bảng chứa các thuộc tính của lớp đối tượng nút trong Arc/Info.

 

Với mỗi nút, bảng thuộc tính nút chứa thông tin về đối tượng đường có liên quan, số thứ tự của nút trong và bộ định danh đối tượng nút.

 

Xt. bảng thuộc tính đối tượng.