bảng thuộc tính đường

 

A: Arc attribute table – AAT

 


 

Bảng chứa các thuộc tính của các đối tượng đường trong Arc/Info.

 

Ngoài các thuộc tính được định nghĩa bởi người sử dụng, bảng thuộc tính đường còn chứa các nút đến và nút đi, các vùng kề phải và kề trái, độ dài, một số thứ tự trong và một bộ định danh đối tượng.

 

Xt. bảng thuộc tính đối tượng.