bảng thuộc tính đối tượng

 

A: future attribute table

 


 

Bảng lư­u các thông tin thuộc tính cho đối tượng. Trong các phần mềm GIS khác nhau thì cấu trúc mặc định của bảng cũng không giống nhau. Trong Arc/Info duy trì một số trường thuộc tính đầu tiên cho những bảng này.

 

Các bảng thuộc tính đối tượng bao gồm: .PAT cho đối tượng vùng hoặc điểm; .AAT cho đối tượng đường; .RAT cho route; .SEC cho đoạn cắt; .PAT cho miền; .TAT cho chú thích.

 

Trong Mapinfo, tệp .TAB chứa các thông tin mô tả cấu trúc dữ liệu, đó là tệp ở dạng văn bản mô tả khuôn dạng của tệp lưu trữ thông tin.