bảng thuộc tính điểm hoặc bảng thuộc tính vùng

 

A: Point attribute table or polygon attribute table – PAT

 


 

Trong phần mềm ArcGIS, một lớp đối tượng có thể có hoặc bảng thuộc tính điểm (point) hoặc bảng thuộc tính vùng (polygon), nhưng không thể có đồng thời cả hai. Ngoài các thuộc tính được định nghĩa bởi người sử dụng, PAT còn chứa dữ liệu về diện tích và chu vi của một vùng (đối với điểm giá trị này bằng 0), số biểu thị phía trong và bộ định danh của vùng. PAT cũng có thể được dùng cho miền (region) và cũng có chức năng lưu giữ các thuộc tính. Tên của bảng thuộc tính được l­ưu là PAT và cũng là tên của miền. Các bảng thuộc tính của một vùng (polygon) và nhiều miền (region) có thể được l­ưu trong cùng một lớp đối tượng. Xt. bảng thuộc tính đối tượng. Trong phần mềm Mapinfo, trên cùng một lớp đối tượng có thể chứa các kiểu đối tượng khác nhau, khi đó thông tin thuộc tính chỉ có thể gồm những thông tin đơn giản và không bao gồm các thông tin về kích thước của đối tượng.