bảng thuộc tính

A: attribute table

 


 

Tệp thông tin hoặc tệp dạng bảng khác có chứa các hàng và các cột. Mỗi hàng tương đương với một đối tượng không gian và có quan hệ chặt chẽ với nhau thong qua chỉ số liên kết. Trong các phần mềm GIS, mỗi bảng thuộc tính được kết hợp với lớp đối tượng địa lý. Vd:  giếng khoan, vùng hành chính, đường giao thông... Mỗi hàng biểu diễn một đối tượng địa lý, mỗi cột biểu diễn một thuộc tính của các đối tượng. Tùy theo từng đặc tính của đối tượng mà mỗi cột được quy định một kiểu dữ liệu phù hợp.

 

Xt. bảng thuộc tính đối tượng