bảng chú giải đơn giản

 


 

Bảng chú giải phản ánh đề tài hẹp với đặc tính là các đối tượng riêng lẻ, phiến diện.

 

Tính chất của các chỉ tiêu chất lượng và số lượng xác định cơ cấu của bảng chú giải.