bảng chú giải

 


 

(cg. bảng chú dẫn, bản giải thích), bảng tổng hợp các kí hiệu được dùng trên bản đồ  kèm theo các giải thích, các khái niệm giúp cho người sử dụng đọc bản đồ được dễ dàng.

 

Bảng chú giải bản đồ phải đầy đủ và có giải thích ngắn gọn ý nghĩa của kí hiệu được sử dụng trên bản đồ, đối với các bản đồ phức tạp có thể phải kèm theo bản thuyết minh, giải thích thuật ngữ, các chữ viết tắt...

 

Các kí hiệu phải được phân nhóm, xắp xếp logic, khoa học. Bảng chú giải bản đồ có thể phân thành các kiểu cơ bản sau: đơn giản, phức hợp, phân kiểu, tổng hợp. Trên bản đồ, bảng chú giải thường được viết ngắn gọn là „Chú giải“.