bài toán thuận

 


 

(cg. bài toán cơ bản thứ nhất), bài toán trắc địa điển hình, khi biết toạ độ (x1, y1) của điểm thứ nhất và khoảng cách nằm ngang (d12) giữa điểm đó với một điểm thứ hai, góc định hướng a12 của đoạn thẳng d12 thì sẽ tính được toạ độ (x2, y2) của điểm thứ hai đó.

 

Bài toán thuận thường sử dụng khi tính toán toạ độ khống chế trắc địa.

 

Có hai trường hợp giải bài toán trắc địa thuận: giải trên mặt phẳng; giải trên mặt cầu.