bài toán ngược

 


 

(cg. bài toán nghịch, bài toán đảo, bài toán cơ bản thứ hai), bài toán trắc địa điển hình, khi biết toạ độ (x1, y1) của điểm thứ nhất và toạ độ (x2, y2) của điểm thứ hai thì sẽ tính được góc định hướng a12 của đoạn thẳng d12 và khoảng cách nằm ngang d12 giữa hai điểm đó.

 

Bài toán ngược thường sử dụng khi tính những số liệu cần thiết để bố trí công trình, định hướng phương tiện trong giao thông vận tải. Trong quân sự được sử dụng tính các phần tử bắn của pháo binh, tên lửa; định hướng trong hành quân, tìm kiếm mục tiêu,..