bài toán cơ bản thứ nhất 

 


    

X. bài toán thuận.