bài toán cơ bản thứ hai  

 


 

X. bài toán ngược.