ảnh QuickBird

 


 

Ảnh vệ tinh độ phân giải cao do hãng Global (Hoa Kì) cung cấp. Ảnh QuickBird có ảnh toàn sắc độ phân giải từ 0,21 – 1 m và ảnh đa phổ độ phân giải từ 2,44 - 4 m.