bạc brômua

 


 

Tinh thể hình lập phương màu vàng nhạt, biến thành màu xám khi tiếp xúc với ánh sáng; khối lượng riêng 6,453 g/cm3 (ở 25oC); tnc = 424oC; ts = 1 505oC. Rất nhạy với ánh sáng, tia X hoặc tia phóng xạ. Hầu như không tan trong nước (1,65.10–6 % ở 25oC) và trong các axit loãng; ít tan trong dung dịch NH3 (0,4% trong dung dịch NH3 10% ở 20oC). Điều chế từ dung dịch muối bromua của kim loại kiềm. Dùng tráng lớp trên phim ảnh, giấy ảnh, chất xúc tác khi điều chế axit béo