ấn hiệu nhà xuất bản

 


 

Hình tượng nghệ thuật có ghi tên, chữ đầu tên hoặc kí hiệu tượng trưng của nhà xuất bản; là yếu tố thuộc chi tiết xuất bản, trình bày sách, do nhà xuất bản chọn. Vị trí ấn hiệu NXB do nhà xuất bản định cho từng cuốn sách ở trên bìa, trang tít sách, áo bìa và trên gáy sách...

 

Phần lớn các nhà xuất bản đều có ấn hiệu để dễ nhận biết trên các xuất bản phẩm do nhà xuất bản phát hành.