âm học biển

 


 

Môn học nghiên cứu sự truyền các dao động âm trong nước biển. Ở đây, âm truyền nhanh hơn trong không khí khoảng 4,4 lần. Sự truyền âm này phụ thuộc chủ yếu vào sự phân bố nhiệt độ, độ muối, sự thay đổi áp suất, độ sâu của biển, tính chất đất đáy biển, trạng thái mặt biển, độ vẩn đục của nước do các tạp chất hữu cơ, vô cơ hoà tan tạo ra.

 

Sự truyền âm trong nước biển tuân theo các quy luật về hấp thụ, tán xạ, khúc xạ.

 

Âm học biển có nhiều ứng dụng quan trọng: các máy thuỷ âm, đo sâu, thăm dò các lớp đất đáy biển, các đàn cá, liên lạc dưới nước...