ăngten

 


 

Bộ phận của hệ thống vô tuyến mà từ đó sóng vô tuyến được phát vào khí quyển hoặc không gian (ăngten phát) hoặc nhờ nó thu được sóng vô tuyến (ăngten thu). Ăngten định hướng là ăngten phát hoặc thu năng lượng một cách có hiệu quả hơn từ một số hướng so với những hướng khác. Ăngten mọi hướng phát hoặc thu tốt như nhau trong mọi hướng.

 

Trong hệ thống GPS, có thể phân làm 4 loại ăngten: ăngten đơn cực hoặc lưỡng cực; ăngten xoắn bốn dây hoặc lò xo ruột gà; ăngten băng chữ nhật; ăngten xoắn hình công hoặc lo xo hình nón. Mọi ăngten của hệ GPS đều cần phải cực hoá theo vòng tròn.