atmôtphe

 


 

Đơn vị đo khí áp, tính bằng áp suất gây ra bởi một cột thủy ngân cao 760mm, (có khối lượng riêng bằng 13,5951 g/cm3, ở nhiệt độ 0oC và tại nơi có gia tốc trọng trường bằng 980,665 cm/s2).