áp dụng tiêu chuẩn

 


   

Việc sử dụng tiêu chuẩn trong công việc sản xuất, kinh doanh.

 

Có hai cách áp dụng tiêu chuẩn:

 

1) Áp dụng trực tiếp, là sử dụng tiêu chuẩn trong sản xuất, kinh doanh;

 

2) Áp dụng gián tiếp, là áp dụng tiêu chuẩn thông qua một tiêu chuẩn hay tài lài liệu khác.