ảnh vệ tinh độ phân giải trung bình  

 


  

Ảnh vệ tinh có độ phân giải từ 15 đến 100 m.

 

Các loại ảnh vệ tinh thường dùng hiện nay là:

 

- Landsat TM/ETM (độ phân giải 30 m): bao gồm 7 kênh phổ, thường dùng để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, hiện chỉnh bản đồ tỉ lệ nhỏ;

 

- SPOT: ảnh đen trắng độ phân giải 5m, ảnh lập thể có thể dùng cho ứng dụng 3D;

 

- ASTER (độ phân giải 15 m);