ảnh vệ tinh độ phân giải thấp    

     


 

Ảnh vệ tinh có độ phân giải lớn hơn 100 m. Các loại ảnh vệ tinh thường dùng hiện nay là: MODIS (độ phân giải 500 m), SPOT Vegetation.