ảnh vệ tinh độ phân giải cao

 


 

Ảnh vệ tinh có độ phân giải nhỏ hơn 10m. Các loại ảnh vệ tinh thường dùng hiện nay là: QuickBird, ảnh toàn sắc có độ phân giải từ 0,2-1 m, ảnh đa phổ có độ phân giải 2,44-4 m; Corona (độ phân giải 5 m); Ikonos, ảnh đơn kênh có độ phân giải 1m, ảnh đa phổ (4 kênh) độ phân giải 4m, thường dùng để hiện chỉnh bản đồ địa hình tỉ lệ trung bình và lớn.