bản đồ chuyên ngành         

 


 

Bản đồ chuyên đề thể hiện các nội dung của một đề tài tương đối hẹp hoặc một ngành kinh tế (vd: bản đồ các mỏ khí đốt, bản đồ công nghiệp hóa học...). Đôi khi cũng phân biệt các bản đồ chuyên ngành hẹp (vd: bản đồ mỏ than bùn).

 

Trong nhiều trường hợp, bản đồ chuyên ngành cũng đồng nghĩa với bản đồ chuyên đề.