Atlat quốc gia Việt Nam

 


 

Một công trình khoa học của rất nhiều lĩnh vực, được xuất bản năm 1996. Cuối năm 1980, khi tiến hành xây dựng kế hoạch 5 năm 1981-1986, Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã đăng ký công trình nghiên cứu xây dựng Atlas quốc gia thành một chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Nhà nước.

 

Chương trình Xây dựng Atlas quốc gia có mã số 48.03, do GS.TS Nguyễn Văn Chiển, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam làm chủ nhiệm. Nhà nước đã cử ra Ban chủ nhiệm để lãnh đạo thực hiện chương trình nghiên cứu quan trọng này. Ban chủ nhiệm chương trình, Ban biên tập khoa học của Chương trình bao gồm các nhà khoa học từ 5 cơ quan nghiên cứu khoa học chủ chốt của Nhà nước và các viện nghiên cứu của 10 Bộ và các trường đại học tham gia. Tổng số tác giả tham gia thành lập bản đồ cho Atlat quốc gia là 349 người.

 

Trong quá trình thực hiện, Nhà nước đã cho phép Chương trình mời chuyên gia Liên Xô (cũ) giúp đỡ về những lĩnh vực khoa học mà chúng ta còn thiếu cán bộ có kinh nghiệm. Đã có 11 chuyên gia về địa lý và hải dương học tham gia thực hiện Chương trình này. Chương trình khoa học 48.03 đã hoàn thành phần xây dựng các bản đồ tác giả của atlat vào năm 1986.

 

Từ năm 1987 đến 1996, Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước, tiếp đo là Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường)  đảm nhiệm phần biên tập, xây dựng bản gốc biên vẽ, chế bản và in atlat. Về cấu trúc, nội dung: Atlat quốc gia Việt Nam có kích thước 38 cm x 54 cm, tỉ lệ các bản đồ chính là 1:3 000 000.

 

Atlas quốc gia Việt Nam gồm 14 chương với 114 trang bản đồ, 49 trang thuyết minh và tra cứu địa danh, thể hiện bằng ngôn ngữ Việt và Anh, gồm các phần chủ yếu sau:

 

1) Phần mở đầu: 9 trang, gồm các bản đồ: Việt Nam nhìn từ vũ trụ, Việt Nam trên bản đồ thế giới, Việt Nam và các nước lân cận, Đại Nam nhất thống toàn đồ, Hành chính Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

 

2) Phần tự nhiên: 8 chương, trình bày trên 55 trang. Chương I: Địa chất - 13 bản đồ; Chương II: Địa hình - 7 bản đồ; Chương III: Khí hậu - 7 bản đồ; Chương IV: Thủy văn - 14  bản đồ; Chương V: Thổ nhưỡng - 4  bản đồ; Chương VI: Thực vật - 10 bản đồ; Chương VII: Động vật - 8 bản đồ; Chương VIII: Biển Đông - 15 bản đồ;

 

3) Phần kinh tế - xã hội:  6 chương, trình bày trên 49 trang. Chương IX: Dân cư - 8 bản đồ; Chương X: Nông nghiệp - 10 bản đồ; Chương XI: Công nghiệp - 9 bản đồ; Chương XII: Vận tải, bưu điện, thương nghiệp - 6 bản đồ; Chương XIII: Kinh tế chung - 2 bản đồ; Chương XIV: Giáo dục, văn hóa, y tế, du lịch - 7 bản đồ;

 

4) Phần thuyết minh bản đồ: Tiếng Việt - 19 trang, tiếng Anh - 19 trang. Đây là Atlat quốc gia có quy mô lớn và đầy đủ nhất của Việt Nam, được đánh giá cao về trình độ khoa học bản đồ của Việt Nam.

 

Năm 2005, công trình Atlat quốc gia Việt Nam đã được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã đề xuất Atlas Quốc gia Việt Nam là quyển sách có kích thước lớn nhất Việt Nam.