công ước Pháp và triều đình Mãn Thanh về biên giới Việt - Trung

 


        

Công ước giữa Chính phủ Pháp và Triều đình Mãn Thanh kí ngày 26/6/1887, nhằm thi hành điều 3 của Hiệp ước hoà bình, hữu nghị và thương mại giữa Hai bên kí ngày 9/6/1885 tại Thiên Tân, Trung Quốc.

 

Sau đó, đại diện hai bên kí Công ước bổ sung ngày 20/6/1895 về hoạch định biên giới Việt - Trung. Trên cơ sở hai công ước này, Hai bên đã tiến hành việc phân giới, cắm mốc đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

 

Ngày 30/12/1999, Việt Nam và Trung Quốc đã kí Hiệp ước mới về phân định biên giới trên bộ giữa Hai nước.