bản đồ học điện toán   

 


 

Bộ môn khoa học bản đồ nghiên cứu những vấn đề cơ sở của bản đồ học, phương pháp luận và công nghệ thành lập và sử dụng bản đồ với sự trợ giúp của máy tính điện tử.

 

Bản đồ học điện toán được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và phương pháp của bản đồ học truyền thống kết hợp với nguyên tắc của máy tính điện tử, nên gọi là phương pháp số. Các đối tượng không gian được rời rạc hoá, phân chia thành những phần tử nhỏ, có cấu trúc phù hợp với cấu trúc và nguyên lí hoạt động của máy tính điện tử.

 

Đồng thời, các phép toán – tin học được áp dụng để thực hiện các quá trình xử lí, lưu trữ, hiển thị và truy vấn dữ liệu trong máy tính điện tử.

 

Phương pháp bản đồ điện tử có nhiều ưu điểm so với bản đồ truyền thống và đã trở thành phổ biến trong công nghệ thành lập và sử dụng bản đồ hiện nay.