ảnh số

 

A: digital image

 


 

Dạng tư liệu ảnh không lưu trên giấy ảnh hoặc phim mà được lưu trên băng từ, đĩa từ hoặc các thiết bị nhớ khác. Ảnh số được chia thành nhiều phần tử nhỏ được gọi là pixel, mỗi pixel tương ứng với một đơn vị không gian. Quá trình chia mỗi ảnh tương tự thành các pixel được gọi là chia mẫu và quá trình chia các độ xám liên tục thành một số nguyên hữu hạn gọi là lượng tử hoá. Các pixel thường có dạng hình vuông. Mỗi pixel được xác định bằng toạ độ hàng và cột. Hệ toạ độ ảnh thường có điểm 0 ở góc bên trái và tăng dần từ trái sang phải đối với toạ độ cột và từ trên xuống đối với chỉ số hàng. Trong trường hợp chia mẫu một ảnh tương tự thành một ảnh số thì độ lớn của pixel hay tần số chia mẫu phải được chọn tối ưu. Độ lớn của pixel quá lớn thì chất lượng ảnh sẽ xấu, nếu pixel quá nhỏ thì dung lượng thông tin lại quá lớn. Ảnh số được ghi lại theo những giải phổ khác nhau nên còn lại là tư liệu đa phổ.