tập bản đồ (cg. atlat)

 


 

Hệ thống hoàn chỉnh các bản đồ có liên quan hữu cơ với nhau và bổ sung cho nhau, được tạo nên dựa trên mục đích nhất định, có chủ đề, nguyên tắc thiết kế và thành lập rõ ràng, có tính tư tưởng thống nhất, sử dụng các phương pháp biểu thị hoàn chỉnh và các bản đồ được sắp xếp theo một trình tự chặt chẽ.

 

Đặc tính cơ bản của tập bản đồ là: tính tư tưởng chính trị, tính hoàn chỉnh của nội dung, tính thống nhất, tính hiện đại, có chất lượng cao về trình bày và in.

 

Thiết kế, biên tập và xuất bản tập bản đồ là một công việc to lớn và phức tạp, cần phải có sự hiểu biết sâu sắc các đối tượng và hiện tượng của lãnh thổ và những thành tựu phát triển của khoa học – công nghệ có liên quan.

 

Tập bản đồ thế giới hoặc quốc gia cỡ lớn do một quốc gia xuất bản có thể được coi là một trong những tiêu chí đánh giá trình độ văn hóa, khoa học kĩ thuật của quốc gia đó. Tập bản đồ có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và phát triển đất nước.

 

Các tập bản đồ có thể được phân loại theo: phạm vi lãnh thổ, theo nội dung, theo mục đích sử dụng.

 

Ở Việt Nam đã thành lập được một số tập bản đồ có giá trị khoa học và thực tiễn cao như: tập bản đồ Việt Nam đấu tranh và xây dựng, Atlat quốc gia Việt Nam, tập bản đồ khí hậu, tập bản đồ hành chính, tập bản đồ giao thông Việt Nam...

 

Hiện nay, đã xuất bản nhiều tập bản đồ địa phương như: Atlas tỉnh Đồng Nai, Atlas TP. Hải Phòng, Atlas tỉnh Đăk Nông...

 

Ngoài việc xuất bản các tập bản đồ in trên giấy, đã có nhiều atlat xuất bản trên đĩa CD-ROM với việc ứng dụng công nghệ GIS và đa phương tiện rất phong phú về nội dung và hình thức thể hiện.