ảnh nắn

 


 

Ảnh đã được đưa về dạng ảnh nằm ngang bằng phép nắn, trong đó sai số do góc nghiêng của ảnh đã được loại trừ và sai số do chênh cao địa hình gây ra đã được làm giảm đến giới hạn cho phép. Trong ảnh nắn trực giao (Ortho) thì sai số do chênh cao địa hình được loại trừ.