ảnh mẫu đoán đọc

 


 

Hình ảnh điển hình của một khu đo nào đó đã được khảo sát và điều vẽ ngoài trời mà với một độ tin cậy nhất định nó phản ánh toàn bộ hình ảnh địa vật trên ảnh trong điều kiện chụp ảnh xác định. Mẫu đoán đọc thường được thành lập từ các cặp ảnh lập thể. Theo nội dung, ảnh mẫu chia ra ảnh mẫu chuyên đề và ảnh mẫu tổng hợp; theo công dụng, chia ra ảnh mẫu dùng chung và ảnh mẫu dùng riêng.