ảnh Landsat

 


 

Ảnh được chụp từ vệ tinh nghiên cứu Trái Đất ERTS-1 (Earth Reosourcer Technology Satellite) được Hoa Kì phóng lên quỹ đạo Trái Đất vào năm 1972. Sau đó, vệ tinh này đổi tên là Landsat 1, các vệ tinh thế hệ mới hơn là  Landsat 2, Landsat 3, Landsat 4 và Landsat 5. Vệ tinh ERTS-1 mang theo bộ cảm MSS (máy quét đa phổ) với bốn kênh phổ khác nhau và bộ cảm RBV (Return Beam Vidicon) với ba kênh phổ khác nhau. Ngoài Landsat 2, Landsat 3 còn có các vệ tinh khác như SKYLAB (1973) và HCMM (1978). Từ  1982 là các ảnh chuyên đề được thực hiện trên các các vệ tinh Landsat TM 4 và Landsat TM 5 với 7 kênh phổ khác nhau từ dải sóng nhìn thấy đến hồng ngoại nhiệt cho phép nghiên cứu Trái Đất từ nhiều dải phổ khác nhau. Hiện nay, đã có vệ tinh Landsat 7 (1999) là thế hệ mới nhất.