ảnh hàng không tỉ lệ rất lớn

 


 

Ảnh hàng không có tỉ lệ  ≤1:1 000, diện tích chụp rất nhỏ, chủ yếu dùng trong công tác xây dựng công trình. Ảnh hàng không tỉ lệ rất lớn cũng cho phép đo đạc và nghiên cứu vấn đề của một đô thị...