ảnh đo 

 


  

Ảnh được dùng vào mục đích đo đạc. Ảnh đo là nguồn thông tin gốc của đối tượng đo phục vụ cho quá trình đo vẽ địa hình bằng ảnh. Ảnh đo có các tính chất sau: 1) Nội dung của ảnh đo phản ánh trung thực các chi tiết bề mặt của đối tượng  nhưng chưa thể hiện đúng và đầy đủ theo yêu cầu của bản đồ địa hình; 2) Mức độ chi tiết và khả năng đo đạc của ảnh đo phụ thuộc vào điều kiện và phương thức chụp ảnh; 3) Ảnh đo chỉ là nguồn thông tin ban đầu nên không thể trực tiếp sử dụng như thành quả đo đạc khác (vd: bản đồ).  Các yếu tố hình học cơ bản của ảnh đo bao gồm: mặt phẳng vật, mặt phẳng ảnh, tâm chụp, mặt đứng chính, đường hướng chụp, trục chụp, điểm chính ảnh, điểm đáy ảnh, điểm đẳng giác, điểm tụ chính, đường chân trời, đường nằm ngang chính, đường đẳng tỉ lệ. Ảnh đo có thể là ảnh viễn thám hoặc ảnh mặt đất.