ảnh địa phẳng 

 


    

Hình ảnh trên mặt phẳng 2D (hoặc 2,5D) như: bản đồ in trên giấy, bản đồ điện tử, bản đồ quét, bản đồ nổi, ảnh rađa, ảnh hàng không, ảnh vệ tinh.